Keltoi 1994-2017

Výroční zpráva za rok 1999

aneb Co se stalo v roce 1999

Obsah

Úvodem

Kdo je KELTOI

Jak se KELTOI člení

KELTOI je členem

Celoroční činnost oddílu dětí a mládeže

Tábory v Jetřichovicích

Vícedenní výpravy

Ukázky řemesel a běžného života našich předků

Pravěká osada KELTOI - osada Keltů

Informační centrum pro mládež a Kontaktní centrum Mladoboleslavska

Harmonie - Centrum životního souladu

Ukázky řemesel a propagace

Ekonomika

Struktura KELTOI, osoby a obsazen

Úvodem

    Vážení přátelé, dovolte mi abych jménem občanského sdružení KELTOI Vás pozdravil při příležitosti vydání Výroční zprávy za rok 1999. Uvedený rok byl rokem náročným - došlo k rozjetí dalších dvou oblastí našich činností - Informačního centra pro mládež spojeného s projektem Kontaktní centrum Mladoboleslavska a vytvoření nového střediska - Harmonie - Centrum životního souladu. Také se započalo s přeměnou fungování - začínáme postupně profesionalizovat naši činnost. Celý proces bude pokračovat v roce 2000, takže rok 2000 bude ještě náročnější a dojde k mnoha změnám k lepšímu.
Vašek Horák

Kdo je KELTOI
KELTOI je občanské sdružení zaregistrované u Ministerstva vnitra ČR 15.února 1994 a jeho posláním je rozvíjet kulturní a společenský život.

Jak se KELTOI člení
Má tři základní směry:

pravěk - Keltové

Informační centrum pro mládež a Kontaktní centrum Mladoboleslavska

Harmonie - Centrum životního souladu

Dle potřeby vytváří střediska, pobočky (např.v Praze) a jednotlivé projekty.

KELTOI je členem:

Asociace pro podporu rozvoje informačních center v ČR ( AICM ČR)

České rady dětí a mládeže

Odborné skupiny pro experimentální archeologii při České archeologické společnosti

V současné době má KELTOI cca 150 členů z celé České republiky.

Celoroční činnosti oddílů dětí a mládeže

Pravidelně již od počátku sdružení existuje dětský oddíl. 
Náplní oddílu je především poznávání přírody, praktické historie, turistiku, mnoho her, jednou do měsíce jezdíme na výpravy do přírody, atd. Nyní je aktuální náplní stavba keltské polozemnice, kterou realizují výhradně děti. Scházíme se každé úterý v měsíci od 17 h do 19 h v naší klubovně na mladoboleslavském hradě a v teplejším počasí přímo v osadě na Štěpánce.Podle dohody se scházíme i v pátek a o víkendu. Oddíl má v současné době asi 12 dětí.

Oddíl dětí a mládeže DHAMATI:
Oddíl DHAMATI vyvstal z celotáborové hry Poselství tančících figurek, kterou zpracoval a zrealizoval tým 2. běhu letního tábora Keltoi v Jetřichovicích, a to v roce 1999. 

Tábory v Jetřichovicích

    Každý rok pořádáme tábory v Českosaském Švýcarsku v Jetřichovicích. Začínali jsme pouze jedním během, ale v letošním roce jsme pořádali již celkem 3 běhy táborů. Děti tak mají možnost trávit 14 dní v nádherné přírodě Labských pískovců. Na táboře konáme mnoho výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, hrajeme celotáborovou hru, mnoho menších her, prakticky každý večer (dovolí-li počasí) je táborák s kytarou.

Vícedenní výpravy

    Během různých prodloužených víkendů (podzimní, zimní a jarní prázdniny) pořádáme pro děti (v případě dostatečného zájmu) výpravy. V minulosti jsme navštívili mnoho různých chat v různých koutech přírody. 

Ukázky řemesel a běžného života našich předků

   Děti z oddílů se podílejí i na našich náročnějších akcích, např. Ukázky řemesel - těmito ukázkami se snažíme přiblížit historii veřejnosti. Mají tak možnost vidět na vlastní oči, jak se kdysi mnohé činnosti dělaly (mletí mouky na zrnotěrce či žernovu, pečení obilných placek případně chleba, grilování ryb, kuřat nebo prasat, dále mohou shlédnout ukázky výroby keramiky, různých šperků a ozdob, mohou shlédnout pokus tavby bronzu v dobové peci a dobovou technologií ... a mnoho dalšího).

To však není jediné. Na výstavách či ukázkách postavíme několik modelů polozemnic (jeden z typů keltského obydlí) v měřítku přibližně 1:2, které jsou vybaveny téměř jako ve skutečnosti.

Mnoho činností si návštěvník může i sám vyzkoušet.

Pravěká osada Keltů - KELTOI


Budovaná osada se bude dělit na tři základní části: 

Zázemí - sem patří technické zázemí - sklad nářadí, pomůcek, apod. Dále sociální zázemí, kuchyň, jídelna, shromažďovací prostor. 

Pracovní přístřešky - zde se budou shromažďovat děti nebo návštěvníci při organizovaných výukových akcích a budou si zde realizovat své záměry či nabízené činnosti. 

Keltská vesnička skládající se z rekonstrukcí objektů dle skutečně prozkoumaných nálezů, např. svatyně, polozemnice, sruby, nadzemní objekty, dílny, výrobní objekty a hospodářská stavení. 

V roce 1999 díky podpoře města Mladá Boleslav bylo zahájena výstavba oplocení areálu a opravy objektů zdevastovaných vandaly. 
V červnu a září se v osadě uskutečnily školní výlety do pravěku - celkem 810 dětí, škola v přírodě, tábor tématicky věnovaný Keltům, akce Keltský nový rok - Samhain ´99, ukázky řemesel a běžného života našich předků, apod. 

Informační centrum pro mládež a Kontaktní centrum Mladoboleslavska
   

V roce 1999 se především díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Nadace Rozvoje občanské společnosti z prostředků programu PHARE Evropské unie započalo s realizací projektu Kontaktní centrum Mladoboleslavska společně s projektem Informační centrum pro mládež. 
Přes počáteční potíže se podařilo tento projekt zdárně rozjet a předpokládáme, že bude přínosem pro Mladou Boleslav a okolí.

Co se vlastně skrývá pod těmito názvy? 

Cíle Informačního centra pro mládež a Kontaktního centra: 

    Vytvořit otevřený informační systém pro komunikaci mezi širokou veřejností a orgány státní správy, společenských organizací a podnikatelů. Poskytovat informace a k nim se vztahující služby zaměřené do oblastí, např. : představení společenských organizací, podnikatelů, státní správy a místních samospráv, .... sociálně patogenní jevy ( letáky, centra, spolupráce s poradnami a odbornými pracovišti, .... ) legislativa ( právní předpisy, vyhlášky, smlouvy, pojištění,...) zájmové aktivity ( sdružení, akce, publikace, .....) volný čas ( kina, divadla, koncerty, disco, sport, knihy, ....) cestování ( turistické možnosti na Mladoboleslavsku, netradiční turistika, zahraniční cesty, cestovní kanceláře, slevy, pojištění, ....) výměny dětí a mládeže ( nabídka, podmínky, kontakty, ...) ekologické aktivity ( akce, propagace, literatura, ....) zaměstnání, brigády, sociální zabezpečení zdraví, zdravý životní styl peníze a ochrana spotřebitele vzdělávání ( školy, kursy, semináře, rekvalifikace, ....) pomoc při různých životních problémech Organizovat besedy, posezení, přednášky, apod. Informace dětem a mládeži poskytovat bezúplatně Děti a mládež naučit pracovat s informacemi Turistům poskytovat i základní informace o regionu Mladá Boleslav, turistických zajímavostech, možnostech ubytování, stravování, apod. Informace o Evropské unii, NATO, apod.

    Posláním Kontaktního centra Mladoboleslavska je rozvíjet kulturní a společenský život regionu Mladá Boleslav soustředěním nabídek společenských organizací, podnikatelů a státní správy 
a poskytovat je široké veřejnosti. 

    V říjnu byl ve spolupráci se Službou škole MB; Knihovnou města MB - RIS a za finanční podpory města Mladá Boleslav vydán Katalog využití volného času pro děti a mládež z Mladé Boleslavi a okolí 

    Partneři projektu: Nadace Místa v srdci, Nadace Open Society Fund, Národní informační centrum mládeže, IDM MŠMT ČR, Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež, město Mladá Boleslav a další. 

    Od listopadu 1999 zde začal pracovat jeden pracovník a od poloviny dubna 2000 další tři pracovnice díky příspěvku Úřadu práce Mladá Boleslav.

Harmonie - centrum životního souladu

    Harmonie - Centrum životního souladu je další novinkou v závěru roku 1999. Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR
a mnoha jednotlivců se podařilo začít s realizací myšlenek vzdělávacího a ekologicko-výchovného centra, které zároveň bude hledat možnosti jak ukázat způsoby komunikace, tolerance - pomocí zvuku a pohybu rozvíjet komunikační schopnosti jednotlivce, nalézt celkovou harmonii a pevné místo v životě. 

    Tento projekt je realizován v prostorách Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR v Čejeticích blízko Mladé Boleslavi.

    Obsahem projektu Harmonie je vybudování a provozování klubového zařízení docházkového typu, ve kterém bude možné nabídnout mládeži z Mladoboleslavska takovou činnost v oblasti prevence a využití volného času jako jsou např. kursy skupinové hry na etnické nástroje, posezení v relaxačním prostředí, pořádání konzultačních besed, apod.

    Nabízená alternativa vychází z koncepce a kombinace příjemného relaxačního prostředí a programu, který bude podporovat a rozvíjet tvůrčí potenciál jednotlivce a zároveň poskytovat důležité zkušenosti a informace z oblasti komunikace a mezilidských vztahů, výchovné problematiky a vztahů rodičů a dětí.

Jak bude fungovat?

    Pravidelně se zde opakují (postupně se rozvinou) aktivity: Klub mládeže, kroužky (pěstitelský, hudební, výroba hudebních nástrojů...), cvičení pro děti, ženy..., Workshopy, pobyty dětí a mládež: kurzy, semináře, jedno a vícedenní akce, pracovní dílny, relaxační pobyty, cvičení, výukové cykly pro školy spojené s přímou praxí, apod. 

Ukázky řemesel a propagace  

I v roce 1999 jsme pokračovali v aktivitách na propagaci života našich předků formou účasti nebo organizováním akcí, např. veletrh cestovního ruchu Holiday World ´99 v Praze, vydávání zpravodaje Bardův hlas, rozhovory pro různá rádia, např. Jizera, Český rozhlas ..., natáčení dokumentu o Keltech pro ČT, články v různých denících a časopisech, veletrh volného času FANTASIA ´99 v Praze, apod. 

    Mezi velmi významné akce lze zařadit již pátý ročník festivalu keltské kultury BELTINE ´99 v Boskovicích, Bambiriáda ´99 v Praze na Dětském ostrově, Jičín - město pohádky (týdenní ukázky především pro školy), Plzeň - Keltové na Boleváku a mnoho dalších. V roce 2000 jsou v plánu ještě další významné akce, např. Bambiriáda 2000 přímo v Mladé Boleslavi - v osadě Keltů 
a jejím okolí.

Ekonomika

Aktiva celkem: 489 913.05
Pasiva celkem: 454 836.42

Hospodářský výsledek účetní
Náklady celkem: 1 151 349.15
Výnosy celkem: 1 186 425.78

Grant Open Society Fund: 5 013.80
Dotace MŠMT ČR tábory: 22 616.40
Dotace MŠMT ICM, Harmonie: 189 000.00
Grant NROS: 57 755.70
Grant Město Mladá Boleslav - Projekt Osada KELTOI: 47 502.50
Grant Město Mladá Boleslav - Projekt Volný čas: 15 000.00
Grant Město Mladá Boleslav -  Projekt Betonárka: 15 000.00
Přijaté příspěvky, dary - prav.osoby: 55 000.00
Přijaté příspěvky - fyz.osoby: 205 074.00

 

Struktura KELTOI, osoby a obsazení
Vedoucím sdružení je Václav Horák, jeho zástupci Michal Brzobohatý, Martin Filipi, Václav Klain a Tomáš Linhart.

Výkon civilní služby:
Václav Klain (1-5/1999)
Od 4/2000 V.Kaufner a D.Kormoš

Zaměstnanci:
od 1.11.99 Václav Klain 
od 15.12.99 do 31.1.2000 Hana Valchařová
od 1.4.2000 do 30.6.2000 Martin Filipi 
od 12.4.2000 do 31.5.2000 Martina Krejčíková

od 12.4.2000 do 31.7.2000 Kamila Antošková, Stáňa Košťáková 

od 1.4.2000 do 31.12.2000 Dana Salačová (dohoda o pracovní činnosti)

Dobrovolníci a členové:
KELTOI v roce 1999 registroval cca 150 osob z celé České republiky, kteří se zapojili více či méně do činnosti sdružení.

Všem členům, příznivcům a partnerům děkujeme za jejich přízeň a těšíme se, že v roce 2000 s jejich pomocí dokážeme ještě více.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo