Keltoi 1994-2017

Výroční zpráva za rok 2000

O naší činnosti v roce 2000

Úvodem

Vážení přátelé, dovolte mi abych Vás jménem občanského sdružení KELTOI pozdravil při příležitosti vydání Výroční zprávy za rok 2000. Uvedený rok byl rokem opět náročným, ale to už jsme si zvykli. Dochází k velkým změnám a dokladem toho je situace, která dozrávala v průběhu roku 2000 a nastala až v lednu 2001 - organizační změny - vytvoření organizačních složek s právní subjektivitou, které budou fungovat jako samostatné celky se vším, co k tomu patří. V roce 2000 byl částečně proveden proces profesionalizace, bohužel výsledek neodpovídá vloženému kapitálu - lidskému i finančnímu. Bude to náročnější, než jsem si původně myslel, ale věřím, že to společně zvládneme.
Vašek Horák

Jak se KELTOI člení?
V roce 2000 se Keltoi členilo podle jednotlivých aktivit do projektů a do středisek. Nárůstem aktivit došlo k nutnosti udělat zásadní reorganizaci, ta se v roce 2000 připravila a ke změnám došlo začátkem roku 2001.
K 31.1.2001 došlo k následujícím změnám: 
KELTOI, občanské sdružení zaregistrovalo pět organizačních složek s právní subjektivitou (jinými slovy pět dceřinných společností): 
KELTOI, středisko Osada Mladá Boleslav 
KELTOI, středisko Informační centrum pro mládež Mladá Boleslav 
KELTOI, středisko Harmonie - Centrum životního souladu 
KELTOI, středisko Mladá Boleslav 
KELTOI, středisko Mladoboleslavský přehled 
k 26.2.2001 došlo k registraci dalších dvou subjektů:
KELTOI, středisko Rakovnicko 
KELTOI, středisko Boiohaemum 

KELTOI je členem: 
Asociace pro podporu rozvoje informačních center v ČR ( AICM ČR)
České rady dětí a mládeže
Odborné skupiny pro experimentální archeologii při České archeologické společnosti

Aktivity KELTOI

KELTOI, středisko Osada Mladá Boleslav - hlavní náplní bude vše co souvisí s Kelty po stránce ukázek řemesel, stavba vesničky, výstavy, apod.
KELTOI, středisko Informační centrum pro mládež Mladá Boleslav - vše co se týká informací pro mládež, např. vzdělávání, využití volného času, cestování, kultura, prevence, apod.
KELTOI, středisko Harmonie - Centrum životního souladu - vše co se týká zdravého životního stylu, poradenství, školení, hudba, výtvarné činnosti, ....
KELTOI, středisko Mladá Boleslav - pravidelná práce oddílů dětí a mládeže, jedno- a vícedenní výpravy do přírody, tábory v Jetřichovicích či na jiných místech, ....
KELTOI, středisko Mladoboleslavský přehled - pravidelné vydávání přehledu o kultuře, společenském dění v Mladé Boleslavi a okolí
KELTOI, středisko Rakovnicko - akce pořádané v tomto regionu ve spolupráci s Kovárna Artes Ferreae manželů Melčových a čajovny Samson v Rakovníku manželů Škábových
KELTOI, středisko Boiohaemum - popularizace odkazu Keltů a dalších národů od pravěku po středověk

V současné době má KELTOI cca 120 členů z celé České republiky.

Co jsme v roce 2000 dělali

V roce 2000 KELTOI organizovalo následující programy:
Jedno- a vícedenní pobyty v pravěké osadě KELTOI, letní tábory, jedno-a ví-
cedenní výlety do přírody, výukové programy o životě Keltů, ukázky řemesel předků, výstavy, prezentační akce, byla prováděna výstavba osady KELTOI (oplocení areálu palisádou, stavby objektů, řemeslných dílen, apod. Dále se organizovaly programy hudební, výtvarné, dílny na zpracování přírodních materiálů, zdravého životního stylu, apod.
Stručný přehled akcí v roce 2000 (chronologicky):

Leden:
Schůzky oddílu, víkendovka oddílu, pra-covní schůzky v osadě KELTOI, výtvarné dílny malování mandal

Únor:
schůzky oddílu, víkendovky, prezentační akce Holiday World Praha, pracovní schůzky v osadě KELTOI, výtvarné dílny malování mandal, hudební dílny hraní na bubny

Březen:
schůzky oddílu, víkendovka, Bambi-riáda 2000 Ml.Boleslav - koordinace, příprava akce, pracovní schůzky v osadě KELTOI, výtvarné dílny malování man-dal, hudební dílny hraní na bubny

Duben:
Prezentace Info Tour Hradec Králové, Prezentace Volný čas Lysá n.Labem - ukázky řemesel, stavba roubené chýše v Templu pro muzeum Mladá Boleslav, festival keltské kultury BELTINE 2000 v Praze, semináře Zdroje životních sil, Bambiriáda 2000 Ml.Boleslav - koordi-nace, příprava akce, výstava Keltové jak je neznáme Kyjov příprava, vernisáž, natáčení dokumentu pro Českou televizi, schůzky oddílu, pracovní schůzky v osadě KELTOI, hudební dílny hraní na bubny

Květen:
Stavba roubené chýše v Templu pro muzeum Mladá Boleslav, Bambiriáda 2000 Ml.Boleslav koordinace, příprava a organizace akce, schůzky oddílu, vydání Kulturního přehledu Mladoboleslavska, 
organizování programu pro školní kolektivy - výuka života v pravěku, pra-covní schůzky v osadě KELTOI, jednodenní výpravy do přírody

Červen:
Stavba roubené chýše v Templu pro mu-zeum Mladá Boleslav, výstava Keltové jak je neznáme Hodonín příprava, vernisáž, schůzky oddílu, organizování programu pro školní kolektivy výuka života v pravěku, víkendovka v osadě, vícedenní pobyty v pravěké osadě, pří-prava táborů, víkendovka oddílu, ná-vštěva ve FN Motol u kmene Motolů - ukázky pravěkých řemesel, pracovní schůzky v osadě KELTOI, muzikoterapie pro Zvláštní školu v Benátkách, natá-čení dokumentu ČT o výrobě hudebních nástrojů, muzikoterapie pro Středisko výchovné péče v Č.Krumlově 

Červenec:
Vícedenní pobyt v pravěké osadě, vícedenní pobyt v Jetřichovicích, letní tábory v Jetřichovicích (Děčín Labské pískovce) 8.-21.7., 22.7.-4.8., ukázky řemesel Setkání s Kelty v Prostějově 

Srpen:
Výstava Keltové jak je neznáme Veselí n.Moravou příprava, vernisáž, letní tábory v Jetřichovicích (Děčín Labské pískovce) 4.-17.8.

Září:
Schůzky oddílu, pracovní schůzky v osadě KELTOI, seminář Poznej sám sebe, poslech Etno hudby, hraní na bubny, výroba masek, výtvarný kroužek, malování mandal

Říjen:
Výukový program pro děti Setkání s Kelty v Templu, schůzky oddílu, ukončení výstavy Keltové jak je neznáme Veselí n.Moravou, pracovní schůzky v osadě KELTOI, hudební dílny výuka hry na bubny, tibetské mísy, didjeridoo, jednodenní výpravy do přírody

Listopad:
Výukový program pro děti Setkání s Kelty v Templu, schůzky oddílu, pracovní schůzky v osadě KELTOI, Návraty ke kořenům podvečery v přírodě u živého ohně, jednodenní výpravy do přírody

Prosinec:
Výukový program pro děti Setkání s Kelty v Templu, schůzky oddílu, pracovní schůzky v osadě KELTOI, Návraty ke kořenům podvečery v přírodě u živého ohně, víkendovka oddílu, jednodenní výpravy do přírody

V průběhu celého roku 2000 probíhaly práce na výstavbě pravěké osady v Mladé Boleslavi, práce v prostorech Harmonie Centra životního souladu a také probíhal provoz Informační
ho centra pro mládež v Mladé Boleslavi, údržba kluboven na Betonárce a na hradě, výstavba a provoz internetových stránek Keltoi, vydávání zpravodaje Bardův hlas, práce oddílů dětí, příprava vydání výukových listů o Keltech, vydávání kulturního přehledu Mladoboleslavska.

Celkem se na aktivitách KELTOI v roce 2000 podílelo cca 50 osob mezi 15 až
26 lety, převážně dobrovolně ( v určitém období bylo i sedm zaměstnanců, tři osoby vykonávající civilní službu) a také cca 12 osob st. 28 let. Shrneme-li počet účastníků na našich akcích, které jsme v roce 2000 organizovali nebo se jejich organizaci podíleli, lze dojít k číslu kolem 10 000 převážně dětí a mládeže. K tomu lze ještě přičíst množství televizních diváků, kteří shlédli dva dokumenty v České televizi o životě Keltů, které byly u nás točeny.

Celoroční činnost oddílu dětí a mládeže 


Náplní oddílu je především poznávání přírody, praktické historie, turistiku, mnoho her, jednou do měsíce jezdíme na výpravy do přírody, atd. Nyní je aktuální náplní stavba keltské polozemnice, kterou realizují výhradně děti. Podle dohody se scházíme i v pátek a o víkendu. 

Tábory v Jetřichovicích

Každý rok pořádáme tábory v Českosaském Švýcarsku v Jetřichovicích. Začínali jsme pouze jedním během, ale v letošním roce jsme pořádali již celkem 3 běhy táborů. Děti tak mají možnost trávit 14 dní v nádherné přírodě Labských pískovců. Na táboře konáme mnoho výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, hrajeme celotáborovou hru,mnoho menších her, prakticky každý večer (dovolí-li počasí) je táborák s kytarou.

Vícedenní výpravy

Během různých prodloužených víkendů (podzimní, zimní a jarní prázdniny) pořádáme pro děti (v případě dostatečného zájmu) výpravy za poznáním do přírody. 

Ukázky řemesel a běžného života našich předků

Děti z oddílů se podílejí i na našich náročnějších akcích, např. Ukázky řemesel - těmito ukázkami se snažíme přiblížit historii veřejnosti. Mají tak možnost vidět na vlastní oči, jak se kdysi mnohá řemesla dělala (mletí mouky na zrnotěrce či žernovu, pečení obilných placek případně chleba, grilování ryb, kuřat nebo prasat, dále mohou shlédnout ukázky výroby keramiky, různých šperků a ozdob, mohou shlédnout pokus tavby bronzu v dobové peci a dobovou technologií ... a mnoho dalšího).

Výstavy Keltové jak je neznáme

Na výstavách stavíme několik modelů polozemnic (jeden z typů keltského obydlí) v měřítku přibližně 1:2, které jsou vybaveny téměř jako ve skutečnosti, výrobky dětí, modely pecí, povídání o životě Keltů, fotografie z pravěkých skanzenů z celé Evropy a spoustu dalších exponátů. Tato výstava za pět let existence navštívila cca 15 muzeí v Ćeské republice.
Mnoho činností si návštěvník může i sám vyzkoušet.


Ukázky řemesel a propagace
I v roce 2000 jsme pokračovali v aktivitách na propagaci života našich předků formou účasti nebo organizováním akcí, např. veletrh cestovního ruchu Holiday World v Praze, Info Tour v Hradci Králové, výstavu Volný čas v Lysé nad Labem, vydávání zpravodaje Bardův hlas, rozhovory pro různá rádia, např. Český rozhlas ..., natáčení dokumentu o Keltech pro ČT, články v různých denících a časopisech, stavbu roubené chýše z dob Slavanů pro muzeum v Mladé Boleslavi, apod. 
Mezi velmi významné akce lze zařadit již šestý ročník festivalu keltské kultury BELTINE ´00 v Praze, V roce 2000 se uskutečnily další významné akce, např. Bambiriáda 2000 přímo v Mladé Boleslavi - v osadě Keltů a jejím okolí ve spolupráci s mnoha dalšími organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží.

Harmonie - Centrum životního souladu

Harmonie - Centrum životního souladu je další novinkou v závěru roku 1999. Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a mnoha jednotlivců se podařilo začít s realizací myšlenek vzdělávacího a ekologicko-výchovného centra, které zároveň bude hledat možnosti jak ukázat způsoby komunikace, tolerance - pomocí zvuku a pohybu rozvíjet komunikační schopnosti jednotlivce, nalézt celkovou harmonii a pevné místo v životě. 

Tento projekt je realizován v prostorách Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR v Čejeticích blízko Mladé Boleslavi.

Obsahem projektu Harmonie je vybudování a provozování klubového zařízení docházkového typu, ve kterém bude možné nabídnout mládeži z Mladoboleslavska takovou činnost v oblasti prevence a využití volného času jako jsou např. kursy skupinové hry na etnické nástroje, posezení v relaxačním prostředí, pořádání konzultačních besed, apod.

Nabízená alternativa vychází z koncepce a kombinace příjemného relaxačního prostředí a prog-ramu, který bude podporovat a rozvíjet tvůrčí potenciál jednotlivce a zároveň poskytovat důležité zkušenosti a informace z oblasti komunikace a mezilidských vztahů, výchovné problematiky a vztahů rodičů a dětí.

Jak bude fungovat?

Pravidelně se zde opakovaly aktivity: kroužky (pěstitelský, hudební, výroba hudebních nástrojů...), cvičení pro děti, ženy..., Workshopy, pobyty dětí a mládeže: kurzy, semináře, jedno a vícedenní akce, pracovní dílny, relaxační pobyty, cvičení, výukové cykly pro školy spojené s přímou praxí, apod. 

Informační centrum pro mládež a Kontaktní centrum Mladoboleslavska


V roce 2000 se především díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Na-dace Rozvoje občanské společnosti z prostředků programu PHARE Evropské unie pokračovalo s realizací projektu Kontaktní centrum Mladoboleslavska společně s projektem Informační centrum pro mládež. 
Přes počáteční potíže se podařilo tento projekt zdárně rozjet a předpokládáme, že bude přínosem pro Mladou Boleslav a okolí.

Co se vlastně skrývá pod těmito názvy? 

Cíle Informačního centra pro mládež a Kontaktního centra: 

Vytvořit otevřený informační systém pro komunikaci mezi širokou veřejností a orgány státní správy, společenských organizací a podnikatelů. Poskytovat informace a k nim se vztahující služby zaměřené do oblastí, např. : představení společenských organizací, podnikatelů, státní správy a místních samospráv, .... sociálně patogenní jevy ( letáky, centra, spolupráce s poradnami a odbornými pracovišti, .... ) legislativa ( právní předpisy, vyhlášky, smlouvy, pojištění,...) zájmové aktivity ( sdružení, akce, publikace, .....) volný čas ( kina, divadla, koncerty, disco, sport, knihy, ....) cestování ( turistické možnosti na Mladoboleslavsku, netradiční turistika, zahraniční cesty, cestovní kanceláře, slevy, pojištění, ....) výměny dětí a mládeže ( nabídka, podmínky, kontakty, ...) ekologické aktivity ( akce, propagace, literatura, ....) zaměstnání, brigády, sociální zabezpečení zdraví, zdravý životní styl peníze a ochrana spotřebitele vzdělávání ( školy, kursy, semináře, rekvalifikace, ....) pomoc při různých životních problémech Organizovat besedy, posezení, přednášky, apod. Informace dětem a mládeži poskytovat bezúplatně Děti a mládež naučit pracovat s informacemi Turistům poskytovat i základní informace o regionu Mladá Boleslav, turistických zajímavostech, možnostech ubytování, stravování, apod. Informace o Evropské unii, NATO, apod.

Posláním Kontaktního centra Mladoboleslavska je rozvíjet kulturní a společenský život regionu Mladá Boleslav soustředěním nabídek společenských organizací, podnikatelů a státní správy 
a poskytovat je široké veřejnosti. 

V červnu byl vydán signální výtisk nového kulturního zpravodaje pro Mladou Boleslav a od listopadu bylo jeho pokračování pod názvem Mladoboleslavský přehled. Redakci Mladoboleslavského přehledu tvořili Jana Matyášová se svým manželem Jiřím a Lenka Hrádková. Díky nim a podpoře města Mladá Boleslav se tento projekt zdárně rozjel a našel si své místo. 

Partneři projektu : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Asociací pro podporu a rozvoj informačních center pro mládež ČR, město Mladá Boleslav a další. 

Od poloviny dubna 2000 zde pracovaly tři pracovnice díky příspěvku Úřadu práce Mladá Boleslav, které se však potom museli vrátit...

Pravěká osada KELTOI - osada Keltů


V roce 1999 díky podpoře města Mladá Boleslav bylo zahájena výstavba oplocení areálu 
a opravy objektů zdevastovaných vandaly. 
V červnu a září se v osadě uskutečnily školní výlety do pravěku - celkem 810 dětí, škola v přírodě, tábor téma- ticky věnovaný Keltům, akce Keltský nový rok - Samhain ´99, ukázky řemesel a běžného života našich předků, apod. 

Ekonomika

Hospodařský výsledek účetní Aktiva Pasiva

Dotace MŠMT ČR tábory 56 582,-
Dotace MŠMT- činnost 143 418,-
Dotace MŠMT - ICM - AICM ČR 45 000,-
Grant NROS 31 174,40
Grant Ml.Boleslav 108 057,-
Dotace Okresní úřad Ml.Boleslav 20 000,-
Grant Nadace Místa v srdcích 10 000,-

Přijaté přís.-fyz.osoby 89 084,-

Náklady celkem 1 717 146,20 
Výnosy celkem 1 636 404,80 
Ztráta 80 741,40

Poděkování

Vedení KELTOI, osoby a obsazení

Vedoucím sdružení je Václav Horák, jeho zástupci Michal Brzobohatý, Martin Filipi (do července 2000), Václav Klain a Tomáš Linhart.

Výkon civilní služby:
Od 4/2000
Vlasta Kaufner a David Kormoš
od 11/2000 Filip Klacek

Zaměstnanci:
Václav Klain - celý rok
do 31. 1. 2000 Hana Valchařová
od 1. 4. do 30. 6. 2000 Martin Filipi
od 12. 4. do 31. 7. 2000 Kamila Antošková a Stáňa Košťáková
od 12. 4. do 31. 5. 2000 Martina Krejčíková
od 1.4. do 30. 11. 2000 Dana Salačová (dohoda o pracovní činnosti)
od 1. 6. do 30. 11. 2000 David Pán

Dobrovolníci a členové:
KELTOI v roce 2000 registroval cca 120 osob z celé České republiky, kteří se zapojili více či méně do činnosti sdružení.

Všem členům, příznivcům, spolupracovníkům a partnerům děkujeme za jejich přízeň a těšíme, že v roce 2001 s jejich pomocí dokážeme ještě více.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo