5500 - 3800 př. Kr. - Mladší doba kamenná Neolit

- Neolitická revoluce - rozvoj zemědělství, budování prvních vesnic. Začíná zemědělské osídlení českých zemí, objevuje se oradlo, měď, první pohřební mohyly a hradiště.
- V polovině 6. tisíciletí přicházejí nejstarší zemědělci pravděpodobně ze středního Podunají. Příchozí obyvatelstvo kolonizovalo především nejúrodnější území jižní a střední Moravy, v Čechách zakládali vesnice v Polabí, dolním Povltaví a Poohří. Tyto oblasti se stali součástí rozlehlého kulturního komplexu, neboť podobné nálezy se nacházejí na území od Ukrajiny po Paříž a od Kujav po Dunaj. V Čechách bylo zatím dokumentováno ca 600 sídel a na Moravě ca 400.