Lokace: Okres: Břeclav, Jihomoravský kraj
Období: paleolit, doba bronzová, Keltové, doba římská, Slované

Hradisko u Mušova

MušovDodnes nejdůležitějším a také v celoevropském kontextu unikátní lokalitou ukrývající hodnotné archeologické informace o událostech v období tzv. markomanských válek (166–180 n. l.) zůstává tehdejší ústřední vojenská opevněná báze na Hradisku u Mušova. Vybudovali ji pravděpodobně v letech 172–180 n. l. vojáci císaře Marca Aurelia hluboko v nitru nepřátelského území, zhruba 80 km severně od antické Vindobony (dnes Vídeň). Zaujímá plochý vrchol, jižní a východní svah mírného, nad okolní terén zhruba o 50 metrů vyvýšeného návrší na levém břehu řeky Dyje. Z této strategicky výhodné polohy bylo možné kontrolovat a ovládat jak křižovatky říčních a suchozemských cest při soutoku Jihlavy se Svratkou a Svratky s Dyjí, tak i Markomany hustě osídlené ploché terasy podél jmenovaných řek.

Na lokalitě Mušov - Burgstall (jižní Morava) byly díky mnoha archeologickým výzkumům odkryty unikátní doklady fortifikací a vnitřní zástavby této pevnosti. Opevnění postavené mezi léty 172 – 180 n.l. se rozkládalo na ploše větší jak 32 ha, sestávalo ze dvou a někde i tří linií hrotitých příkopů širokých 3 – 4 m s hloubkou dosahující 2 – 3 m. Samotná hradba byla navršena z hlíny pocházející z příkopů a byla zpevněna na vnější i vnitřní straně zdí z nepálených cihel. Výška valu se odhaduje na 3 – 4 m. Na koruně valu mohla stát dřevěná palisáda doplněná v pravidelných rozestupech o pozorovací věže s čtvercovým půdorysem. Výzkum odkryl i dvě brány lemované po bocích dřevěnými věžemi. Omezené odkryvy odhalily i zlomek vnitřní zástavby základny, tvořené dvěma budovami s podpodlažním vytápěním tzv. hypocaustem (jedna budova byla snad lázněmi), ale i velkým dřevěným domem (praefecta castrorum, 44 × 20 m) a půdorysem obdélné budovy identifikované jako valetudinarium tedy nemocnice (delší strana 58 m). V komplexu nechyběl ani okrsek dílen s jednoduchými dřevěnými obdélnými domky vymezenými kůly v rozích a kruhovými píckami v prostoru mezi stavbami, zajišťujícími opravu poškozené výstroje legionářů. Nalezené cihly nesou kolky s označením X. legie Gemina Pia Fidelis dosvědčující pobyt této jednotky (legie měla stálý tábor ve Vindoboně – dnešní Vídeň). K naší škodě se nedochovalo ani původní antické označení Mušova.

Zdroj více informací je zde: http://www.marcomannia.cz/PAGES/Musov_Burgstall.html

V roce 2023 bylo nalezeno rozsáhlé pohřebiště Langobardů ext link 15

Fotogalerie

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15