Lokace: Hvozdnice, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

V listopadu 2015 provedli pracovníci archeologického pracoviště MVČ záchranný archeologický výzkum na staveništi rodinného domu ve Hvozdnici. Výzkum navazoval na předchozí etapu výzkumu inženýrských sítí v roce 2013. Naleziště je známo již od konce 19. století. Nebylo tedy pochyb, že na ploše výzkumu mohou být objeveny další nálezy z několika období pravěku a středověku. Co však bylo překvapením, to byla neobvyklá hustota a dochovanost nálezů. Podařilo se prozkoumat a zdokumentovat 28 žárových hrobů z období střední a mladší doby bronzové (15. - 11. stol. př. n. l.). Hrob zpravidla tvořila keramická urna překrytá obrácenou mísou a obklopená několika drobnými nádobkami. Kromě bohaté škály keramických nádob byly nalezeny i zbytky bronzových milodarů, často silně poškozených žárem pohřební hranice. Naleziště má zcela mimořádný význam pro pochopení vzniku kultur popelnicových polí doby bronzové. Do budoucna jsou zde očekávány další nálezy jak z tohoto období, tak i z doby laténské (3. - 1. stol. př. n. l.) a z raného středověku (11. stol. n. l.).

hvozdice 01

Zdroj: PhDr. Miroslav Novák, MVČ

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15