Keltoi 1994-2017
  • Pravěk

Plačice a Stěžery

Lokace: Plačice a Stěžery, okres: Hradec Králové, Královéhradecký kraj

V neděli 31. května 2015 byla ukončena terénní část záchranného archeologického výzkumu, vyvolaného stavbou pokračování dálnice D11. Zkoumaná plocha se nacházela západně od Hradce Králové na katastrech obcí Plačice a Stěžery. V průběhu výzkumu, zahájeného v červenci 2014, bylo na 18 hektarech zdokumentováno celkem 3138 archeologických objektů.
Nejstarší zjištěné doklady osídlení patřily lidem únětické kultury starší doby bronzové (cca 2000-1750 př. n. l.). Byly zdokumentovány půdorysy domů sloupové konstrukce, baterie zásobních jam s hloubkou přesahující nezřídka 3 metry, z artefaktů převažují fragmenty keramických nádob. Textilní výrobu na lokalitě dokládá nález keramických závaží a základy vertikálního tkalcovského stavu. Výjimečným nálezem je nádoba se zuhelnatělým obilím.
Další doklady lidských aktivit na zkoumané ploše datujeme do mladší doby bronzové, kdy byly východní Čechy osídleny nositeli lužické kultury náležející do okruhu kultur popelnicových polí. Tuto dobu reprezentuje nález základů obytného domu, několika zásobních jam a malá skupina žárových hrobů rozložených na opačném břehu potoka.
Nejmladší zjištěnou situací bylo raně středověké pohřebiště se stopami mohyl a plochými kostrovými hroby. Mohyly samotné se v intenzivně zemědělsky obdělávaném terénu nedochovaly a jsou reprezentovány oběžnými příkopy, vyhloubenými po jejich obvodu. Celkem bylo na pohřebišti dokumentováno 89 kostrových hrobů. Některé z nich byly situovány uvnitř oběžných příkopů, lze tedy předpokládat jejich překrytí mohylovým násypem. Otázkou zůstává, zda byly mohyly určeny primárně pro tyto pohřby, nebo jestli lze uvažovat o druhotných pohřbech do starších, původně žárových, ovšem také raně středověkých mohyl. Většinu z kostrových pohřbů můžeme označit jako ploché a nacházely se v prostoru mezi mohylami. Na základě nálezů (keramika, šperky) můžeme kostrové pohřby předběžně datovat na konec desátého století a do první čtvrtiny století jedenáctého. V současné době probíhá zpracování v terénu získaných dat a nálezů.

Fotogalerie a zdroj: Muzeum Hradec Králové

Související články

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo