Na území Čech je tato doba datována od konce 1. st. př. Kr. do 4. st. po Kr.

Doba římská je dále obecně dělena na starší a mladší - mezníkem jsou markomanské války. K poznávání tohot období nám pomáhají nejen archeologické nálezy, ale i zprávy zanechané antickými autory. Doba římská - období vlády římské říše nad velkou částí Evropy a odpor barbarských kmenů - Markomanů, Kvádů, apod. Vzájemné ovlivňování kultur, války, obchodní výměny, apod. V době římské poznáváme díky antickým autorům první jména kmenů a jejich vládců, např. Marobud, Langobardi, apod.

Zdroj: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Droberjar, E.

Doplnění z publikace Doba římská, Archeologie pravěkých Čech 8, 2008

Pojem doba římská je na území Čech nutno chápat jako tradiční archeologické označení pro období ca 50/30 př. Kr. až 375 po Kr., nikoliv jako pojmenování historického období, ve kterém by se Čechy měly nacházet pod vlivem Římské říše