Keltoi 1994-2017

Keltové, doba laténská - Encyklopedie KeltůKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

1.1 Datování | Púchovská kultura

Třebaže Keltové obsadili větší úrodnou část našich zemí, okrajové oblasti zůstaly neosídleny nebo průběžně byly obsazeny nekeltskými populacemi. Do hornatých oblastí východní a severovýchodní Moravy pronikl lid takzvané púchovské kultury, která se v posledních staletích před zlomem letopočtu vyvinula na podkladě starších, halštatských kultur hornatého středního Slovenska.

Její nositelé nebyli Keltové, avšak přejímali ve velké míře projevy keltské - či lépe řečeno laténské - kultury a nechávali se jí silně ovlivnit, což lze pozorovat především na zbraních, nástrojích a špercích. Na Moravě jsou známa typická malá opevněná výšinná sídliště - hradiska (např. Požaha u Nového Jičína, Loučka, Starý Jičín, Jasenice, Všemina, Provodov). Výsledky výzkumů především na Slovensku naznačují, že velmi důležitým, ba stěžejním faktorem púchovské ekonomiky bylo železářství a dálkový obchod. Zhruba poslední dvě století před zlomem letopočtu představují vrchol keltské civilizace. Keltské výboje na jih do ltálie a na Balkán byly definitivně odraženy a rozsah keltského osídlení severně od Alp se stabilizuje. Dochází k obrovskérriu rozmachu řemesel a obchodu, který zase spolu s dalšími faktory spolupůsobí při vzniku předchůdců měst - keltských oppid; uspořádání keltské společnosti se díky všem těmto skutečnostem dostává na úroveň, od níž je už jen krůček k vytvoření státu. K tomu však již, v důsledku vlivu řady historických událostí a změny poměrů v Evropě, nedošlo; kolem poloviny posledního století před naším letopočtem se keltská moc v Evropě hroutí. Ze severu se do keltských držav začínají tlačit výbojné germánské kmeny, Podunají je ohrožováno dáckými výboji, na jih a západ keltského území expanduje agresívní římská republika, která své první provincie získává právě na úkor území osídleného Kelty. Jednak podvázání dálkového obchodu a tím jedné z nejvýznamnějších funkcí oppid, jednak drtivá porážka Bójů dáckým Burebistou (nemůže se vztahovat Pliniova zmínka o "bójské poušti" právě k této události, a třeba i k eventuální následné epidemii, která mohla vylidnit rozsáhlá území stejně jako válečná vřava?) sehrály zřejmě rozhodující roli i při pokojném odchodu Keltů z Moravy - snad by bylo dokonce možné ztotožnit s nimi ony hercynské Bóje, kteří se podle Caesara r. 58 př. n. l. připojili ke stěhování Helvetiů a nalezli potom svá konečná sídla v Gallii. V každém případě z posledních desetiletí starého letopočtu nemáme již pro přítomnost Keltů na našem území žádné doklady a teprve až v prvních desetiletích letopočtu nového se objevuje na Moravě obyvatelstvo nové, germánské, které začíná psát další kapitolu naší historie.

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo