Obsah periodika vydaného Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech v roce 2001

1. svazek

Karel Sklenář:
Pravěké a raně středověké lokality středních Čech v topografiích 1785–1850
Ur- und frühgeschichtliche Fundorte Mittelböhmens in topographischen Werken 1780–1850 . . . 9 – 31

Ivana Sýkorová – Jan Fridrich – Dana Stolzová:
Doklad středopaleolitického osídlení okolí Lidic, okr. Kladno
Evidence for Middle Palaeolithic settlement around Lidice (Kladno district) . . . 33 – 34

Petr Šída – Filip Krásný:
Nález paleolitické industrie z Předlíšky, k.ú. Hrdlořezy u Mladé Boleslavi
A palaeolithic industry from Předlíška (Hrdlořezy cadastre), near Mladá Boleslav . . . 35 – 39

Marie Zápotocká:
Loděnice, okr. Beroun. Objekty z doby kultury s vypíchanou keramikou a začátek fáze StK IVb
Loděnice (Beroun district): Strokeornamented Ware culture features and the beginning of the StK IVb phase . . . 41 – 105

Irena Benková:
Kamenná industrie z Loděnic. Výzkum 1978–1980
Stone industries from Loděnice. Excavations in 1978–1980 . . . 107 – 128

Irena Benková – Vladimír Čtverák:
Loděnice, okr. Beroun – areál IVECO 1995
Loděnice (Beroun district) – the IVECO site, 1995 . . . 129 – 133

Daniel Stolz – Dana Stolzová:
Loděnice, okr. Beroun. Mladoneolitické a časně eneolitické sídliště zkoumané v roce 1998
Loděnice (Beroun district): a Late Neolithic and Early Eneolithic settlement investigated in 1998 . . . 135 – 151

Václav Matoušek – Vítězslav Štajnochr:
Pozdně eneolitická pohřební keramika v Čechách z pohledu archeologa a etnologa
Late Eneolithic funeral pottery in Bohemia approached from two points of view: of an archaeologist and an ethnologist . . . 153 – 200

Jan Turek – Vladimír Daněček – David Daněček:
Nové nálezy šňůrových sekeromlatů z povrchových sběrů ve středních Čechách
New field-walking finds of Corded Ware battle-axes from Central Bohemia . . . 201 – 204

Ivana Vojtěchovská – Václav Moucha:
Staroúnětický hrob z Čakoviček, okr. Praha–východ
Altaunjetitzer Skelettgrab aus Čakovičky, Kr. Praha–východ . . . 205 – 208

Lubor Smejtek:
Únětické pohřebiště a sídliště v Kněževsi u Prahy
An Únětice cemetery and settlement at Kněževes near Prague . . . 209 – 278

Pavel Kubálek:
Lidské kosterní nálezy z únětického pohřebiště v Kněževsi u Prahy
Human skeletal finds from the Únětice cemetery at Kněževes near Prague . . . 279 – 288

Václav Matoušek:
Nález objektu knovízské kultury v Kostelci nad Labem, okr. Mělník
A Knovíz culture feature from Kostelec nad Labem . . . 289 – 295

Jan Prostředník:
Pravěké nálezy z hradu Trosky
Urgeschichtliche Funde von der Burg Trosky . . . 297 – 312

Vladimír Čtverák – Daniel Stolz:
Pozdně halštatské hradiště Knihov u Zdic, okr. Beroun
The Late Hallstatt enclosure at Knihov u Zdic (Beroun district) . . . 313 – 319

Jiří Bernat – Miloslav Chytráček – Miloš Vávra:
Pravěké osídlení soutoku Berounky s Vltavou v Praze–Zbraslavi
Die urgeschichtliche Besiedlung am Zusammenfluß der Berounka und Moldau in Prag–Zbraslav . . . 321 – 332

Daniel Stolz – Dana Stolzová:
Přehled archeologických výzkumů na Berounsku v letech 1999–2000 a drobné záchranné akce v Chodouni, Praskolesích a Stradonicích
A survey of 1999–2000 archaeological research in the Beroun region, and minor rescue excavations at Chodouň, Praskolesy and Stradonice . . . 333 – 346

Ivana Vojtěchovská:
Dějiny a topografie archeologických nálezů na území Turska a jeho okolí
The history and topography of archaeological finds from Tursko and its environs . . . 347 – 356

2. svazek

Vladimír Čtverák – Eva Ulrychová:
Komplex Češov (okr. Jičín) – fenomén v české archeologii?
The Češov (Jičín district) complex – a phenomenon in Czech archaeology? . . . 365 – 404

Lea Šikýřová – Eva Ulrychová:
Výpočet objemu fortifikace Češov, okr. Jičín
The volume of the Češov ramparts . . . 405 – 410

Jiří Waldhauser:
Laténský meč z Žerčic v regionu Dolního Pojizeří
A La Téne sword from Žerčice in the Lower Jizera region . . . 411 – 412

Vladimír Salač – Petr Meduna:
Nové laténské nálezy ze Mšena, okr. Mělník
New La Téne finds from Mšeno (Mělník district) . . . 413 – 416

Jiří Waldhauser:
Libenice po čtvrté: recenze místo diskuse
Libenice zum viertenmal: Die Beurteilung an Stelle von der Diskussion . . . 417 – 440

Jiří Waldhauser (s příspěvky J. Frány a M. Slabiny):
Keltské nálezy z Čech získané v letech 1990–2000 detektory kovů
Die in den Jahren 1990–2000 mit Hilfe von Metalldetektoren entdeckten latenezeitlichen Funde Böhmens . . . 441 – 458

Jaroslav Frána:
Držadlo bronzové konvice z Hostů a jeho složení
The Bronze handle of Hosty and their Composition . . . 459 – 461

Jiří Militký:
Keltské „nálezové” mince z Obřího hradu
Keltische „Fundmünzen” aus Obří hrad . . . 463 – 468

Karla Motyková – Jiří Militký:
Dva nové nálezy římských mincí ze středních Čech
Zwei neue Funde der römischen Münzen aus Mittelböhmen . . . 469 – 475

Aranka Daňková:
Konzervace římské mince z Chleb
Die Konservierung einer römischen Münze aus Chleby . . . 476

Eduard Droberjar – Ivana Vojtěchovská:
Žárový hrob z mladší doby římské z Velkých Přílep (okr. Praha–západ)
A cremation grave from the later Roman Period at Velké Přílepy (Prague–West district) . . . 477 – 483

Milan Jančo:
Osada z obdobia sťahovania národov v Siřemi, okr. Louny
Eine Siedlung aus der Völkerwanderungszeit von Siřem, Bezirk Louny . . . 485 – 508

Rastislav Korený – Jaroslav Špaček:
Kostrový hrob z období stěhování národů z Čelákovic, okr. Praha–východ
A Migration Period inhumation grave from Čelákovice (Prague-East district) . . . 509 – 511

Rastislav Korený – Jaroslav Špaček:
Sídlištní objekt z období stěhování národů z Horoušan, okr. Praha–východ
A Migration Period settlement feature from Horoušany (Prague–East district) . . . 513 – 515

Eduard Droberjar:
Zlatý náramek typu Tournai–Blučina ze středních Čech
A gold bracelet of the Tournai–Blučina type from Central Bohemia . . . 517 – 527

Miloslav Slabina:
Tři nová avarsko-slovanská kování z Prahy (?)
Drei neue awarisch-slawische Beschläge aus Prag (?) . . . 529 – 531

Jiří Sláma:
K problému historické interpretace archeologického výzkumu staroslovanských hradišť v Čechách
Zum Problem der historischen Interpretation von archäologischen Untersuchungen der altslawischen Burgwälle in Böhmen . . . 533 – 546

Kateřina Tomková:
Ke studiu opevnění v raně středověkých Čechách
Zu dem Studium der Befestigungen frühmittelalterliches Böhmens . . . 547 – 560

Petr Juřina:
Nové hledání Canburgu. Po kolikáté již? Příspěvek k diskusi
Neues Suchen von Canburg. Zum wievielten Male schon? Beitrag zur Diskussion . . . 561 – 564

Michal Lutovský – Daniel Stolz:
Hradiště „Šance” u Březnice ve světle nových nálezů
Der Burgwall „Šance” bei Březnice (Bez. Příbram) im Licht der neuen Funde . . . 565 – 578

Vladimír Šrein – Zuzana Korbelová:
Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště „Šance” u Březnice
Die Untersuchung der chemischen Struktur zweier Artefakte von dem Burgwall „Šance” bei Březnice . . . 579

Jan Mařík:
Výzkum raně středověkého opevnění na parcele č. 5 v Libici nad Cidlinou
Archäologische Untersuchung der frühmittelalterlichen Befestigung an der Parzelle Nr. 5 in Libice a. d. Cidlina . . . 581 – 590

Radek Tvrdík – Zdeněk Mazač:
Nové poznatky o hradišti u Tismic a jeho hospodářském zázemí
Neue Erkenntnisse über dem Burgwall bei Tismice und seinem wirtschaftlichen Hinterland . . . 591 – 598

Ivana Boháčová – Jaroslav Špaček:
Soubor keramiky z počátků vrcholného středověku ze Staré Boleslavi
A ceramic assemblage dating to the beginning of the High Middle Ages from Stará Boleslav . . . 599 – 621

Jan Frolík – Martin Tomášek:
Archeologický výzkum části fortifikace Kutné Hory v roce 1997
Archaeological excavations of part of the fortifications of Kutná Hora in 1997 . . . 623 – 629

Daniela Marešová:
Záchranný archeologický výzkum v kapli Božího těla v Kutné Hoře. Příspěvek k dějinám kaple a pokus o vytvoření základního typáře keramických tříd vyskytujících se na Kutnohorsku ve 2. polovině 14. – počátku 16. století
Archäologische Rettungsuntersuchung in der Korpus-Christi- Kapel l e in Kuttenberg. Beitrag zur Geschichte von der Kapelle und Versuch eine Bearbeitung der Mustersammlung von in Region Kuttenberger von der 2. Hä. des 14. Jh. bis den Anfang des 16. Jh. vorkommenden Keramikklassen . . . 631 – 648

Jarmila Valentová:
Středověká studna z Kolína – Zlaté uličky
A medieval well from Kolín – Zlatá ulička . . . 649 – 664

Vladimír Brych:
Kachle z tvrze Křešic u Divišova. K poznání kamnářské produkce pozdní gotiky a renesance ve středních Čechách
Stove tiles from the fortified manor at Křešice u Divišova. On Late Gothic and Renaissance stovemaking in Central Bohemia . . . 665 – 688

Petr Meduna – Jan Kypta – Jaroslav Šulc – Marek Matějek:
Vidim a Daminěves. Poznámky k vývoji středověké a novověké vesnice
Vidim and Daminěves, notes on the development of Medieval and Early Modern villages . . . 689 – 720

Martin Dohnal – Rastislav Korený – Karel Koucký – Lubomír Procházka – Jan Šamata:
Obděnice, čp. 4 (okr. Příbram). Dějiny usedlosti ve světle et nografických, archeologických, písemných a paleozoologických pramenů
No. 4, Obděnice (Příbram district). The history of a homestead in the light of ethnographic, archaeological, written and palaeozoological sources . . . 721 – 738

Rastislav Korený – Jan Šamata:
Archeozoologické nálezy ze Sedlčan, okr. Příbram. Výzkumy z let 1997–1998
Archaeozoological finds from Sedlčany (Příbram district). Excavations in 1997–1998 . . . 739 – 743

Petr Kočár – Rastislav Korený – Jana Mihályiová:
Archeobotanické nálezy ze Sedlčan, okr. Příbram. Výzkumy z let 1997–1998
Archaeobotanical finds from Sedlčany (Příbram district). Excavations in 1997–1998 . . . 745 – 754