Při výzkumu v roce 2016 zde bylo prozkoumáno 109 objektů, např. sídlištní jáma (obj. 15) zásobnice nepravidelného oválného půdorysu o rozměrech 230 x 225 cm a hloubce 140 cm.

Zde bylo nalezeno velké množství keramických zlomků z období knovízské kultury.
Obj. 61 - zásobnice o rozměrech 200 x 180 cm, hloubka 2OO cm z období knovízské kultury.
Další nálezy byly tři zahloubené chaty. Většina nálezů byla datována do střední až pozdní doby bronzové - kultury mohylové a knovízské, okrajově štítarské. Další část nálezů patřila do období neolitu - kultura s lineární a vypíchanou keramikou. Ojediněle byly nalezeny zlomky keramiky z doby halštatské.
Michaela Mácalová, AÚ AV ČR

Související články