Slezskoplatěnická kultura je název složený z označení slezského a platěnického stupně této kultury

Území osídlené od pozdní doby bronzové po pozdní dobu halštatskou bylo v Čechách od Turnova až po moravské Buchlovice. V archeologii Čech užívaný termín pro úsek vývoje okruhu lužických popelnicových polí v pozdní době bronzové a době halštatské v návaznosti na invazi slezského lidu do východních Čech. Dvě starší fáze slezskoplatěnické kultury patří pozdní době bronzové (tradičně slezský stupeň), dva mladší prakticky celé starší době železné (třetí je plně halštatský, čtvrtý je vymezen jako pozdně halštatský). To znamená, že pojem zahrnuje a nepříliš vhodně sjednocuje téměř 500 let složitého a intenzivního kulturního vývoje s několika výraznými předěly. Vznik tohoto pojmu byl podmíněn stavem výzkumu; dnes se pro nejasnost obsahu opouští, na Moravě a ve Slezsku se ho již neužívá. - Ve starším významu termín slezsko(-)platěnický neznamená kulturu, ale přechodnou fázi mezi slezským a platěnickým obdobím.

Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 322