Při zjišťovacím výzkumu v roce 1969 byl prozkoumán rozsáhlý komplex obsahující 18 redukčních pecí, 1 vyhřívačku, polozemnici-kovárnu a místa pro uskladnění potřebného materiálu.

Redukční pece
Na prozkoumané ploše bylo nalezeno celkem 18 zbytků pecí (nístějových jam) o průměru ca 26-30 cm. Ve výplních byly vrstvičky mouru z dřevěného uhlí a kusy strusky. U jedné pece byl zjištěn výmaz bělavou žáruvzdornou hlinkou (jílo-šamotová ostřená s drceným křemenem). Pece byl stavěny a používány postupně. V blízkosti pecí bylo zjištěno místo skladování dřevěného uhlí. Zde také ležely dva kamenné bloky, kde se zřejmě upravovala zrnitost pražené rudy. Pražení se provádělo ve vymezeném místě o velikosti 120x50 cm.

Vyhřívací výheň
Prohlubeň o rozměrech 100 x 80 cm a hloubce asi 20 cm. Za pomoci dřevěného uhlí a měchů se v ní ohřívaly slitky strusky s částmi bohatými na železo. Po ohřevu, kdy se struska takřka vytavila, bylo možné kusy bohaté na železo oddělit a dále ohřívat a prokovávat, aby se struska z jejich pórů vytlačila a kov zhomogenizoval.

Kovárna
Ve vzdálenosti pouhých dvou metrů od vyhřívačky byl prozkoumán půdorys zahloubeného stavení o rozměrech 440 x 350 cm a zahloubení 30 cm. V jižní části bylo zvýšené oválné pódium (60 x 80 cm) s poměrně prohloubeným středem, pokryté kusy strusky, zbytky uhlí a zbytků frakcí (okuje). Uprostřed chaty byla kamenná kovadlina.

Datování
Podle nálezů keramiky se usuzuje, že hutnický komplex byl užíván ve 2. třetině 2. st. př. n. l.

Literatura: Pleiner, R. - Princ, M.: Hutnictví železa v laténském období a výzkum železárny ve Mšeci

Kovárna
Kovárna
Vyhřívací výhně
Vyhřívací výhně
Pražící jáma
Pražící jáma