Za modelový příklad dálkového obchodu může posloužit distribuce žernovů ve 3. až 1. stol. př. Kr. ve střední Evropě.

U mlýnských kamenů lze petrologickými rozbory celkem jednoznačně zjistit původ suroviny, ze které byly vyrobeny. V Čechách i na Moravě byla distribuci žernovů věnována značná pozornost, přičemž se podařilo prokázat, že obchod s těmito výrobky pokrýval značný prostor. V Čechách existovaly, kromě vysloveně lokálních, i dvě kamenické dílny zřetelně nadregionálního významu, zásobující rozsáhlá území. Jedna pracovala v severních Čechách v Lovosicích, druhá na Kunětické hoře ve východních Čechách. Distribuční okruhy obou dílen se navzájem překrývaly, tj. výrobky lovosické dílny jsou zjišťovány ve východních Čechách, a naopak kunětické produkty např. v okolí Lovosic.

Literatura:
Waldhauser, J. 1981: Keltské rotační mlýny v Čechách, Památky archeologické 72, 153–221
Vladimír Salač: O obchodu v pravěku a době laténské především, Archeologické rozhledy LVIII–2006, str. 33–58

mapa w31 146 23w