Kultura pojmenovaná podle pohřebiště Únětice u Prahy - starší doba bronzová - období zhruba 2 200-1 700/1 600 l. před Kr.

Únětická kultura se rozšířila v Čechách, na Moravě, jihozápadním Slovensku, Dolních Rakousích, středním Německu, Sasku a Horní Lužici, jižním Polsku; úzké vztahy byly k sousednímu Bavorsku (straubinská kultura), Rakousku (kultury Unterwölbling a Wieselburg) a kulturám Karpatské kotliny, odkud čerpala podněty a sama na okolí působila.Protoúnětická kultura - fáze patří svou podstatou ještě do eneolitu. Předpokládá se, že vznikla na jižní Moravě asi 2 300 před Kr.Poprvé se objevují zelenavé korálky ze skelné hmoty. Protoúnětickou kulturu známe jen z nevelkých pohřebišť, sídliště dosud nebylo objeveno.Staroúnětická kultura - fáze. Z této doby jsou již vzácně známá sídliště obsahující dlouhé domy. Keramika byla vyráběna v ruce, hlazena zevně i uvnitř, rytá výzdoba byla původně bíle inkrustovaná. Kovové předměty jsou známy především měděné kruhové záušnice (vzácně i ze zlata), ojediněle jehlice.Klasická únětická kultura představuje již plnou starší dobu bronzovou. Zejména díky obchodu s výrobky z bronzu i se surovinami sílí vztahy mezi vzdálenějšími oblastmi střední Evropy. Běžná zemědělská sídliště jsou četná, poprvé se setkáváme s obsazováním výšinných poloh a jeskyň. Keramika je kvalitní, dobře vypálená, avšak jen málokdy zdobená. Je doloženo zpracování bronzu a vytvoření vrstvy řemeslníků. Nálezy měděných depotů svědčí o dálkovém obchodu. Je nalezeno množství odlévacích forem, zejména na sekery.Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5