Marobudova říše se budovala postupně. Roku 6 n. l. již byla vážným nebezpečím nejen pro sousední germánské kmeny, ale také pro římskou říši. Ta na ni také v témže roce zaútočila. Dá se mluvit o dvou fázích rozkvětu Marobudovy říše – před a po roce 6 n. l.

Základem Marobudovy říše byla armáda a organizovaný správní systém (systém družinictví a systém zvykového práva). Jeho armáda byla dobře organizovaná, snad existovalo i stálé vojsko přibližně o 74 000 bojovnících. Při jejich výcviku používal Marobud to, co se naučil při svém pobytu v Římě. Velice propracovaný byl i systém družinictví. Zprvu vznikaly za války, ale později i v mírovém období. Existovaly různé druhy družin, které se lišily velikostí, významem a hlavně zakladatelem. Moc se toho však neví o správních orgánech říše. Je jisté, že v čele byl Marobud, důležitou roli hrála jeho družina a rada starších (senát), kterou tvořili nejvýznamnější velmoži a náčelníci Markomanů a další zástupci germánských kmenů, které se připojily k Marobudově říši. Členové senátu pomáhali při rozhodnutí krále+H11ech bojeschopných mužů kmene. Neexistoval způsob hlasování, rozhodovala intenzita hluku, který vydávali. Hlavním prvkem hospodářství bylo zemědělství, dominoval chov dobytka. Důležitou roli hrála také řemesla, a to zejména zpracování železa a jiná specializovaná řemesla. Některé výrobky nesloužily k osobní spotřebě, nýbrž byly určeny k obchodu.
Archeologický termín používaný pro dobu Marobudovy říše je časná fáze B1 => fáze B1a, trvající od 10/5 př. n. l. – 20/30 n. l.
Více v tomto článku o Marobudovi.