V letech 623/624-658/659 se na našem území vytvořila tzv. Sámova říše.

V úspěšném odboji proti Avarům se zrodil svaz slovanských kmenů nazvaný podle franského kupce Sáma, Sámova říše. Na počátku bojů s Avary přišel ke Slovanům ze západní Franské říše se svojí družinou kupec Sámo, který byl Slovanům tak nápomocen, že byl zvolen za krále. Po sporech s Franky došlo k otevřenému střetnutí s  králem východní části říše, Austrasie, Dagobertem I. a jeho spojenci Alamany a Langobardy. Dagobert byl u Wogastisburgu poražen v roce 631/632. K Sámovi se přidal srbský vládce Dervan, do té doby podřízený Franské říši. Z následné výpravy, která byla chystána proti Slovanům sešlo, neboť se Sasové zavázali, že za prominutí poplatků budou chránit hranice říše proti vpádům Slovanů. Po Sámově smrti  (658/659) zprávy o říši mizí.
Sámova říše se pravděpodobně rozkládala na území širšího středního Podunají mezi Avarskou říší v Karpatské kotlině, územím korutanských Slovanů, východní částí Říše franské (Austrasií) a územím Srbů v Posálí či Polabí.

Samova rise mapa