Patrně pohraniční pevnost Sámovy říše, při jejímž neúspěšném obléhání bylo v roce 631/632 poraženo franské vojsko krále Dagoberta se stále neví kde je.

Jde o jediné známé místní jméno Sámovy říše, zaznamenané v kronice tak řečeného Fredegara (v podobě Vuogastisburc). Oprávněně je tedy často kladen do blízkosti staré cesty vedoucí od Rýna údolím Mohanu a Ohře do Čech, kudy nejspíše Dagobertova armáda proti Sámovi táhla.
Wogastisburg byl hledán na řadě míst střední Evropy, ztotožňován byl i s mnoha konkrétními objekty.
První variantou je hradiště na vrchu Rubínu u Podbořan. Na Rubínu je doloženo opevnění ze starší doby bronzové, avšak poslední výzkumy jasně prokázaly i slovanské osídlení od 7. do 10. století. Při archeologických výzkumech bylo na této lokalitě odkryto poměrně rozsáhlé hradiště s četnými nálezy avarského původu, především ostruh, kování opasků a úlomků zbraní i předmětů, které patřily válečnické aristokracii. Dá se proto tušit, že jde o fragmenty z výzbroje Sámovy armády, jež se tu střetla s vojskem krále Dagoberta.

Skutečnost dál zůstává záhadou a předmětem spekulací...

Wogastisburg lokalizace wwogastisburg mapa2