Sídliště rozdělujeme na dvě základní formy - nehrazená (neopevněná) a hrazená. Jsou různých velikostí a forem.

Sídliště nehrazená (neopevněná)

sídliště velká - se 2-9(?) usedlostmi - dvorci, nazývaná vesnice (možná Ceasarovými vici) - plocha řádově několika hektarů, shlukově uspořádaný půdorys s pravděpodobným volným prostorem.
Zástavba: nadzemní kůlové, hrázděné a srubové domy, menší kůlové stavby (seníky, špejchary), polozemnice, přestřešené pece, zahloubené zásobnice na obilí, výrobní objekty a pyrotechnická zařízení, studny, hliníky. Je pravděpodobné lehké oplocení z proutí a kolíků.

sídliště malá - s jednou usedlostí, ale pravděpodbně s několika málo domácnostmi, nazývaná dvorce, plocha řádově desetin hektaru.
Zástavba: zahloubené i nadzemní objekty (viz sídliště velké).

sídliště dočasná? - plocha několika arů, absence nebo vyjímečný výskyt zahloubených objektů

Sídliště hrazená

nenáročně opevněná, většinou jen palisádou, jednoduchý vchod

Panský dvůr (Herrenhof):

mimořádné aktivity, půdorys blízký čtverci, žlab po palisádě, plocha řádově okolo 2000 čtverečních metrů;
specifická zástavba nadzemních kůlových domů i polozemnic, výhradně 6.-5. století př. n. 1., výjimečně také na akropoli opevnění.

Palisádové opevnění:

na strategicky exponovaných polohách, např. ostrožně, ohrazení kopíruje nepravidelný terén, plocha řádově okolo hektaru, stopy bežného osídlení.

Sídelní aglomerace:

shluk několika sídlišť, resp. dvorců v bezprostřední blízkosti často v dopravně geograficky exponovaném území, někdy s doklady specializované výrobní činnosti.

mapa sidel cechy